🧑 🔍

Nieuwsbericht ALV 2023

17 februari 2023

Zoals u weet heeft op vrijdag 3 februari onze algemene ledenvergadering plaats gevonden. Wij informeren u graag over een belangrijk besluit. U kunt de notulen van de vergadering hier inkijken.


In deze vergadering is besloten door middel van stemming om het bestuur te verkleinen en door te gaan met een aantal commissies om het bestuur hiermee gedeeltelijk te ontlasten. We roepen hiervoor de volgende commissies in het leven:

  • Redactie
  • Evenementen
  • Fehamec
  • Clubstand
  • Kascontrole (was reeds een bestaande commissie)

Voor een aantal van deze commissies hebben zich tijdens deze vergadering al leden gemeld die plaats willen nemen in een commissie. Deze personen zullen binnenkort ook op onze website vermeld worden zodat het duidelijk is voor iedereen bij wie ze terecht kunnen. Het bestuur heeft in deze vergadering ook het verzoek gekregen om de taken op papier te zetten zodat het makkelijker wordt om bestuurs- en/of commissieleden te vinden. Dit hebben wij uitgewerkt en kunt u hier inkijken.


Wij zoeken nog vrijwilligers voor de volgende commissies: Redactie en Clubstand. Deze vrijwilligers hoeven wat ons betreft geen lid te zijn van onze club (voor de andere commissies gaat onze voorkeur uit naar leden). Heeft u of kent u iemand die interesse heeft om in een van deze commissies deel te nemen laat u het ons dan weten? De taken van de betreffende commissie kunt u vinden via de link in bovenstaande alinea.


Afgelopen jaar zijn wij op zoek gegaan naar bestuursleden. Jan Aerts (voorzitter) en Johan Verheijden (Penningmeester) hadden ons te kennen gegeven hun functie afgelopen vergadering te willen beëindigen. Door dit besluit heeft Johan Verheijden op het laatste moment besloten zich toch herkiesbaar te stellen als penningmeester en is door de vergadering herkozen. Ook Jan Aerts heeft op het laatste moment besloten om aan te blijven als voorzitter. Wel blijft de vacature voorzitter openstaan.


In de vergadering is het bestuur gevraagd om (eventueel via een jurist) uit te zoeken wat de aansprakelijkheid en risico’s zijn om bestuurslid te zijn / te worden. Wij zijn hier op dit moment nog mee bezig gezien dit meer tijd vergt. Bent u jurist of kent u een jurist die hierin gespecialiseerd is? Laat het ons dan weten.


Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon ingegaan. Deze wet is er om verenigingen en stichtingen te helpen en te beschermen tegen misstappen. Maar ook om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Deze wet vereist een aanpassing van de statuten. Ook dit zullen wij dit jaar verder oppakken. Dit dient binnen 5 jaar na ingang van deze wet in de statuten te worden verwerkt.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien eventueel graag uw reactie tegemoet mocht u iets kunnen en willen betekenen voor ons.


Met vriendelijke groet,


Bestuur Unimog Club Nederland