🧑 🔍

VrijstellingOldtimer Wij zijn er klaar voor!

02 september 2013

Beste ,

Het zomerreces is bijna ten einde. Wie had gehoopt dat het kabinet van Rutte en Samsom deze rustige tijd zou benutten voor zelfreflectie en terug zou komen op het besluit omtrent oldtimers, komt helaas bedrogen uit. Men heeft het reces vooral gebruikt om de zoektocht naar 6 miljard extra bezuinigingen af te ronden.

Op 2 september is het zomerreces weer achter de rug. Wij zijn er klaar voor!

VrijstellingOldtimer heeft deze zomer ook niet stilgezeten. Nog meer relevante rapporten en onderzoeksdata werden opgevraagd, al dan niet middels een beroep op de Wet Openbaar Bestuur. Verstrekte gegevens werden geanalyseerd en voor zo ver relevant toegevoegd aan ons inmiddels lijvige dossier. Dit is van belang om de illusie over de verwachte belastinginkomsten met FEITEN te kunnen weerleggen en aan te tonen dat dit kortzichtige beleid alleen maar verliezers kent.


Enquête: De gevolgen van het “40-jaar compromis”
Op 19 juli jongstleden verzochten wij de eigenaren van voertuigen met een bouwjaar tussen 1974 en 1987 mee te werken aan een enquête over de gevolgen van het 40-jaar compromis. Dankzij een overweldigende respons van ruim 7.000 respondenten bevatte onze database amper één maand later de antwoorden over ruim 10.000 klassieke voertuigen. Een mooi moment om daar een eerste analyse uit op te maken en de resultaten daarvan met u te delen in deze nieuwsbrief.


Dat oldtimereigenaren hun voertuig(en) liefhebben mag blijken uit het feit dat ongeveer drie kwart van de deelnemers voornemens is het voertuig ook volgend jaar te behouden. Daar staat echter tegenover dat slechts een verwaarloosbaar klein deel (minder dan 10%!) ook werkelijk de volledige MRB gaat betalen.

De belangsrijkste resultaten van onze enquête zijn:

1. Ruim 90% van de respondenten geeft aan de verhoogde MRB niet te gaan betalen! Men kiest voor maatregelen zoals het voertuig schorsen, verkopen of ombouwen, waardoor de MRB niet betaald hoeft te worden. Maar belangrijker nog, de geraamde inkomsten voor de overheid zullen niet behaald worden.

2. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat men over een andere auto beschikt voor het dagelijks gebruik. Men betaalt dus al grotendeels MRB en het is daarom ook logisch dat men niet bereid is om voor de hobby auto ook nog eens de volle mep te betalen.

3. De hobby auto (waarvoor de vrijstelling bedoeld is) wordt massaal van de weg af gehaald. Met deze maatregel en het 40-jaar compromis, wordt juist geen recht gedaan aan de door de Kamer aangenomen moties van Bashir (SP) en Van Vliet (PVV). In deze moties wordt opgeroepen om hobbymatig gebruik mogelijk te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de liefhebber, die al een andere auto heeft voor dagelijks gebruik, hard wordt getroffen, terwijl juist zij weinig in de oldtimer rijden.

Deze resultaten zullen u waarschijnlijk niet verassen, want dat een dergelijk ingrijpende maatregel dermate sterke effecten heeft, is natuurlijk logisch. Deze gedragseffecten geven ons weer extra munitie om de strijd in Den Haag te voeren! Nadere details en conclusies op basis van deze enquête treft u aan in het volledige artikel op onze website.

De enquête blijft overigens gewoon geopend, zodat ook nieuwe leden hun hieraan kunnen blijven deelnemen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Constructief overleg met de FEHAC
Het 40-jaar compromis werd gesloten tussen een aantal partijen en de overheid. VrijstellingOldtimer waardeert de inzet van deze partijen, maar is ontevreden over het bereikte akkoord. Er is immers helemaal geen reden om de wet wederom aan te passen. Voor onze actie is het wel belangrijk inzicht te krijgen in waarom de alliantie zich uiteindelijk heeft moeten neerleggen bij het "40-jaar compromis". We waren dan ook verheugd om op 7 augustus 2013 FEHAC voorzitter Bert Pronk te mogen ontvangen op ons kantoor.

In een constructief overleg werden wij op de hoogte gesteld over een aantal aspecten van de totstandkoming van het akkoord en informeerden wij de FEHAC over onze activiteiten rondom de vrijstellingskwestie. Het is ons duidelijk geworden dat er vanuit het ministerie van financiën grote druk is uitgeoefend op de partijen om dit compromis te tekenen.

Wij zijn van mening dat dit compromis tot stand is gekomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie. Met de kennis van nu zou men tot een heel ander besluit gekomen moeten zijn. Daarom geven wij de strijd niet op!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer